Model subiect bacalaureat 2019 la GEOGRAFIE – cu rezolvare completă!

Au fost publicate modelele de subiecte pentru examenul de bacalaureat din anul 2019. Acestea se pot descărca de pe site-ul: subiecte.edu.ro.

La geografie, modelul este similar cu subiectele date la bac în anii precedenți, aceeași structură și același gen de întrebări. Puteți descărca subiectul și baremul model utilizând link-urile de mai jos:

Pentru că baremul nu cuprinde exemple de răspunsuri posibile la toate întrebările, facem noi completările necesare: 🙂


SUBIECTUL I

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente climatice: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Statul notat cu F este Franța, iar statul notat cu I este Republica Moldova.

Deosebirea 1: În Franța este climat temperat oceanic pe cea mai mare parte a teritoriului și climat mediteranean în sud, iar în Republica Moldova este climat temperat continental;

Deosebirea 2: În Franța bat vânturile de vest, Mistralul și Sirocco (în sud), iar în Republica Moldova bate Crivățul în timpul iernii;

Deosebirea 3: Amplitudinea termică anuală are valori între 10-170C în Franța, în timp ce în Republica Moldova, valorile oscilează între 20-250C;

Deosebirea 4: Cantitățile medii anuale de precipitații sunt mai mari în Franța, în medie 600-800 mm/m2/an, decât în Republica Moldova unde valorile medii înregistrate oscilează între 400-600 mm/m2/an;

Deosebirea 5: În ceea ce privește regimul precipitațiilor, în Franța se înregistrează cantități relativ egale în timpul anului, în regiunile unde este climat temperat oceanic, iar în sud, în regiunile cu climat mediteranean se înregistrează cantități minime vara și maxime iarna. În Republica Moldova, se produc precipitații maxime vara, din cauza proceselor convective intense din acest anotimp;


E. În ultimul secol s-a produs o îmbătrânire a populației Europei. Precizaţi o cauză și o consecință a acestui proces.

Cauza 1: Cauza principală a îmbătrânirii populației Europei este rata scăzută a natalității;

Cauza 2: Creșterea duratei medii de viață sau a longevității (creșterea speranței de viață la naștere) a dus la creșterea ponderii populației vârstnice (>65 de ani) din populația totală;

Cauza 3: În cazul statelor din Europa de Est, migrația populației tinere spre statele din vestul Europei, a dus la îmbătrânirea populației în Europa de Est;

Consecința 1: Lipsa forței de muncă în statele cu populație îmbătrânită;

Consecința 2: Probleme cu sistemele de asigurări sociale (de pensii) și cele de sănătate, din cauza numărului tot mai mare de pensionari (vârstnici);


SUBIECTUL II

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Cu litera A sunt marcați Subcarpații Getici, iar cu litera H Carpații Maramureșului și Bucovinei

Deosebirea 1: Carpații Maramureșului și Bucovinei au altitudini de peste 2000m (2303m-Vf. Pietrosul Rodnei, Munții Rodnei), iar Subcarpații Getici au altitudini medii mai reduse 600-800m (Max. Dealul Chicioara 1218m);

Deosebirea 2: În Carpații Maramureșului și Bucovinei se găsesc toate cele 3 tipuri principale de roci: vulcanice, cristaline și sedimentare cutate, în timp ce Subcarpații Getici sunt alcătuiți în întregime din roci sedimentare cutate (molasă);

Deosebirea 3: În Carpații Maramureșului și Bucovinei există relief glaciar, la altitudini mai mari de 2000m, iar în Subcarpații Getici există relief pe argilă (alunecări de teren);

Deosebirea 4: Subcarpații getici sunt alcătuiți din șiruri de depresiuni și culmi orientate pe direcția est-vest, iar Carpații Maramureșului și Bucovinei se compun din 3 șiruri de culmi paralele orientate pe direcția NV-SE;


E. Prezentați un factor natural care:
1. condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România;
2. a contribuit la formarea Deltei Dunării.

1.Factorul care condiționează dispunerea rețelei rutiere și feroviare în România este relieful, respectiv prezența Arcului Carpatic;

2. Formarea Deltei Dunării a fost influențată de doi factori:

  • Aluviunile transportate de Dunăre și depuse la vărsarea în Marea Neagră;
  • Lipsa unor maree înalte (flux și reflux) sau a unor curenți foarte puternici în Marea Neagră;

SUBIECTUL III

E. Tabelul de mai jos reprezintă evoluția suprafețelor terenurilor degradate şi neproductive în județele Prahova şi Călărași.

Explicați faptul că:
1. în județul Prahova terenurile degradate şi neproductive ocupă suprafețe mult mai mari decât în județul Călărași.
2. suprafețele cu terenuri degradate şi neproductive au crescut în județul Prahova, în intervalul 2010-2013.

  1. Nordul județului Prahova se suprapune Carpaților și Subcarpaților Curburii. În aceste unități de relief extinderea terenurilor degradate și neproductive este mare din cauza pantelor accentuate, a intervenției antropice sau din cauza alcătuirii petrografice din Subcarpați unde sunt prezente și roci de tipul argilelor. Județul Călărași este situat în întregime în câmpie, ocupând sudul Câmpiei Bărăganului.
  2. Creșterea suprafețelor cu terenuri degradate și neproductive, în intervalul 2010-2013, în județul Prahova, se datorează intervenției antropice: defrișări, tehnici agricole necorespunzătoare, suprapășunat, poluarea solului

Comentariile sunt închise.